10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้(ตอน 2) จบ

ไม่รู้ต้นทุนหรือไม่รู้รายได้ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ “มือใหม่” ซึ่งจะไม่ค่อยปรากฏกับผู้ประกอบการที่ได้เคยทำธุรกิจมาแล้ว เนื่องจากไม่สามารถคำนวณต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ การตกแต่งปรับปรุง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม เงินเดือน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการซื้อสินค้า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และช่วงที่เริ่มดำเนินการธุรกิจแล้ว […] Read More

10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้(ตอน 1)

ประมาณปลายปี 2546 ผู้เขียนได้เคยเขียนบทความเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้เงินจากธนาคารไม่ได้ อันประกอบด้วยปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัย ซึ่งเรียกปัจจัยดังกล่าวว่า “4ไม่ 1 มี” อันประกอบด้วยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่มีประสบการณ์แต่เล็งผลเลิศไม่มีรายได้ให้ปรากฏไม่มี Business Plan หรือแผนธุรกิจ และมีประวัติหนี้ NPLซึ่งบทความดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปเผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไขในรายละเอียดบางส่วนจากหลายหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งจากเวลาที่ผ่านมาผู้เขียนเห็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถที่จะกู้เงินจากธนาคารได้อื่นๆอีก ซึ่งอาจไม่ถูกกล่าวถึงไว้แต่เดิม […] Read More

ใช้เงินผิด เสี่ยงธุรกิจเจ๊ง

เวลาที่ผู้ประกอบการมาขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารมักจะกำชับเรื่อง การใช้วงเงินสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การขอกู้อยู่เสมอ ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใช้เงินผิดประเภทคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น เครดิตฟรี ผู้ประกอบการ SME รายหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ ทำธุรกิจรับซื้อขายพืชไร่ ซึ่งต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้โดยส่วนใหญ่จะเติบโตจากเกษตรกรและผันตัวมาทำธุรกิจ จึงมีประสบการณ์โชกโชนในธุรกิจนี้ และทำให้ธุรกิจเติบโตมาเรื่อยๆ ธุรกิจนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ โดยสินค้าที่รับซื้อก็คือ ข้าวโพด ข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าจะสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของพืชไร่ ลักษณะของการทำธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการจะต้องรับซื้อพืชไร่จากเกษตรกรที่นำมาขายที่ลานตาก และต้องนำพืชไร่เหล่านั้นมาตากให้แห้ง ก่อนนำไปขายต่อให้กับพ่อค้ารายใหญ่ […] Read More

สารพันปัญหาใบกำกับภาษีที่ SMEs ควรทราบ!

กรณีใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับภาษีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่ง เครดิตฟรี กรมสรรพากรที่ ป.46/2537 ดังนี้การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอ หรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวงหรือจังหวัดใหม่การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้อง เพิ่มเติม ทั้งนี้ […] Read More