ชาว SME ต้องรู้! 5 แนวทางการบริหารเงินและการวางแผนภาษี

ในยุคที่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากจะมีธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตัวเองจากไอเดียความชอบหรือความหลงใหลส่วนตัวในเรื่องบางเรื่องและแปรรูปออกมาเป็นธุรกิจที่รัก ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจเล็ก ๆ และต้องจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด อาจทำให้เผลอลืมไปว่า การวางแผนบริหารการเงิน บัญชี หรือแม้กระทั่งการวางแผนภาษีนิติบุคคล ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจทุกขนาดควรให้ความใส่ใจ บทความนี้เราจึงขอหยิบ 5 แนวทางซึ่งว่าที่เจ้าของกิจการสามารถนำไปใช้วางแผนงานและวางแผนภาษี เพื่อเป็นอาวุธนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ มีผลต่องานบัญชีและอัตราภาษี เครดิตฟรี เมื่อเริ่มต้น รูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมีความสำคัญต่อการวางแผนภาษีในอนาคตเป็นอย่างมาก เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจความแตกต่างของการจัดตั้งแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ดี เพราะบริษัทแต่ละประเภทมีระบบการจัดเก็บภาษีที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องใช้ในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทของตัวเอง โดยการจดทะเบียนบริษัทแต่ละประเภทล้วนมีทั้งข้อดีข้อด้อย […] Read More

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ SMEs ควรรู้!

ความรู้ทั่วไป 1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อื่นนำ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร […] Read More

สารพันปัญหาใบกำกับภาษีที่ SMEs ควรทราบ!

กรณีใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับภาษีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่ง เครดิตฟรี กรมสรรพากรที่ ป.46/2537 ดังนี้การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอ หรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวงหรือจังหวัดใหม่การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้อง เพิ่มเติม ทั้งนี้ […] Read More