วิธีคำนวณหาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

สภาพคล่องทางการเงินถูกจัดเป็นตัวแปรต้นที่มีความสำคัญมากที่สุดของระบบการเงินภายในบริษัท เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดนโยบายการลงทุนภายของบริษัททั้งหมดว่าสามารถดำเนินการในเรื่องใดได้บ้าง และจะมีวิธีบริหารอย่างไรเพื่อให้สอดรับกับสถานะทางการเงินที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งการค้นหาสภาพคล่องทางการเงินสามารถคำนวณได้จากสูตร “การหาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท” หรือที่เรียกกันว่า “Current Ratio” โดยวิธีการ ดังนี้ เครดิตฟรี การคำนวณหาสภาพคล่องทางการเงินด้วยวิธีการคำนวณหาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทนั้น ก่อนอื่นผู้ประกอบการจะต้องค้นหาข้อมูล 2 ตัวแปรนี้ก่อน นั่นคือ สินทรัพย์หมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่ กับ หนี้สินหมุนเวียนภายในทั้งหมด ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาครบถ้วนแล้ว ก็ให้ผู้ประกอบการนำตัวเลขของสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้งแล้วนำมาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ตามหลักสมการด้านล่างนี้ ซึ่งหากผลลัพธ์ที่ได้มามีค่ามากกว่า […] Read More

เงินทุนหมุนเวียนสำคัญไฉน

ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนที่กิจการต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า หรือ เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนที่กิจการต้องมีสำรองไว้ใช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเริ่มจ่ายเงินสดในการชำระค่าสินค้า/วัตถุดิบหรือชำระหนี้คืนเจ้าหนี้การค้า และจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย การคำนวณหา “ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน” อย่างง่าย […] Read More